Friday 23 October 2020

<우주에서 온 초대장> 강연, 상대원동 푸른학교
                                                      <우주에서 온 초대장> 강연

상대원동 푸른학교 (경기도 성남시)

10월 23일,  3시-4시반 강연, 초1-5학년

마지막에 내 가방에 어린이 홍삼을 쏙 넣어준 다정한 아이 덕분에 웃음이..^^No comments:

Post a Comment